Tagged: STM32F4

0

STM32 GNU MCU Eclipse – LCD HD44780

Giới thiệu Bài viết này sẽ lập trình LCD HD44780 trên kit STM32F4 Discovery với bộ công cụ GNU MCU Eclipse. Một số tính năng của thư viện HD44780 sử dụng trong ví dụ...