Tagged: rs232

Tạo form setting trong C# – Phần 1: Tạo Form

Tạo form setting trong C# – Phần 1: Tạo Form

Dự kiến bài hướng dẫn sẽ gồm 3 phần: + Phần 1: Thiết kế giao diện bằng Windows Form. + Phần 2: Viết code PIC CCS-C. + Phần 3: Mô phỏng trên Proteus.(Nhiều người...

Giao tiếp RS232 với vi điều khiển PIC16f877A

Giao tiếp RS232 với vi điều khiển PIC16f877A

Một bài tập môn Kỹ thuật giao tiếp máy tính của mình. Giao tiếp RS232 sử dụng vi điều khiển PIC16f877A, viết giao diện bằng C Sharp, nhập chuỗi vào giao diện và truyền...