Tagged: Matlab Simulink

Điều khiển mô hình Simulink bằng Matlab GUI

Giới thiệu Ờ phần trước: Hướng dẫn mô phỏng robot 2 bậc tự do bằng Matlab Simulink mình đã giới thiệu cách chuyển mô hình từ Solidworks sang Matlab Simulink bằng công cụ Simmechanics....