Tagged: động cơ DC

Điều khiển PID động cơ DC bằng PC 0

Điều khiển PID động cơ DC bằng PC

Chương trình test và điều khiển PID động cơ DC. Chương trình viết bằng C#, vi điều khiển PIC, Proteus. Chương trình đã chạy thực tế và đạt yêu cầu đặt ra, Hệ số...