Tagged: điều khiển

Tay máy phẳng hai bậc tự do 1

Điều khiển tay máy phẳng hai bậc tự do

Giới thiệu Bài viết này sẽ trình bày việc tính toán động lực học tay máy phẳng 2 bậc tự do. Quá trình tính toán phương trình động lực học sử dụng bằng Matlab...

Điều khiển PID động cơ DC bằng PC 0

Điều khiển PID động cơ DC bằng PC

Chương trình test và điều khiển PID động cơ DC. Chương trình viết bằng C#, vi điều khiển PIC, Proteus. Chương trình đã chạy thực tế và đạt yêu cầu đặt ra, Hệ số...