Tagged: AHRS MPU9255

1

STM32 GNU MCU Eclipse – AHRS MPU9255

Giới thiệu Tiếp tục với các tutorial lập trình trên kit STM32F4 với bộ công cụ GNU MCU Eclipse, bài viết này giới thiệu việc áp dụng giải thuật Attitude and Heading Reference System...