STM32 GNU MCU Eclipse – LCD HD44780 Bình luận

Giới thiệu

Bài viết này sẽ lập trình LCD HD44780 trên kit STM32F4 Discovery với bộ công cụ GNU MCU Eclipse.
Một số tính năng của thư viện HD44780 sử dụng trong ví dụ này:

 • Giao tiếp với LCD ở chế độ 4bit
 • Hỗ trợ nhiều kích thước LCD sử dụng chip HD44780
 • Hiển thị được 8 ký tự đặc biệt
 • Hiển thị con trỏ của LCD (cursor blinking)
 • Tự dộng dịch dữ liệu trong ramShift content in ram left/right
 • Tự động xuống dòng, khi có ký tự \n, \r hoặc \n\r

Software và Hardware sử dụng

Sơ đồ đấu dây

 • GND – GND
 • VCC – +5V
 • V0 – Biến trở
 • RS – PB2
 • RW – GND
 • E – PB7
 • D4 – PC12
 • D5 – PC13
 • D6 – PB12
 • D7 – PB13
 • A – +3V3
 • K – GND

Kết quả


Code main.c

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.