STM32 GNU MCU Eclipse – GPIO Led và Button Bình luận

Giới thiệu

Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu cách cài các công cụ để develop chip STM32 trên bộ công cụ GNU MCU Eclipse. Bài viết này sẽ hướng dẫn lập trình một ví dụ đơn giản về GPIO đó là nút nhấn và nháy led.
Ví dụ này sử dụng: thư viện STM32 HAL mình lấy từ trang https://stm32f4-discovery.net/ và có chỉnh sửa theo mục đích cá nhân và phần cứng là kit STM32F4 Discovery.
Để thực hiện thì cần Download thư viện STM32 HALproject STM32Fxxx_DISCO.

Cấu hình project

Bước 1: Tạo một thư mục STM32_Workspace
Bước 2: Copy và giải nén 2 file vừa download vào thư mục trên
Bước 3: Tạo 1 workspace tại thư mục STM32_Workspace
Mở Eclipse lên vào File > Switch Workspace

Bước 4: Import project
File > Import > Existing Project to Workspace

Chọn Next và click Browser… và chọn thư mục STM32Fxxx_DISCO
Sau khi import xong, click chuột phải vào thư muc STM32Fxxx_DISCO ở tab Project Explorer chọn C/C++ General > Path and Symbols và click button Edit để sửa đường dẫn của thư viện STM32 HAL
Lưu ý: sửa cho cả 3 languages: Assembly, GNU C và GNU C++

Bước 5: Build project
Build (Debug) project thành công sẽ có được kết quả như hình

Bước 6: Cấu hình Debug
Click chuột phải vào vào thư muc STM32Fxxx_DISCO ở tab Project Explorer chọn Debug as > Debug Configuration… rồi double click vào GDB SEGGER J-Link Debugging

Sau đo click Apply rồi click Debug, giao diện Debug sẽ hiện ra

Ấn F8 để bắt đầu debug
Khi bạn ấn vào button trên kit thì ở tab console bên dưới sẽ hiện
Khi muốn ngừng debug thì bạn chỉ cần click button stop.
Đây chỉ là ví dụ đơn giản, dựa trên đó các bạn có thể phát triển them các ứng dụng khác và dung chức năng Debug kể kiểm tra kết quả.

Khi bạn nhấn nút trên board thì ở Console hiện dòng chữ: The button is pressed là bởi vì trong file main.c line 78, khi nút được ấn thì sẽ print message ra console.

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.