Lập trình giao tiếp USART với STM32F4 Bình luận

Giới thiệu

Bài viết này sẽ trình bày ví dụ đơn giản lập trình giao tiếp USART trên Kit STM32F4 Discovery. Chương trình được viết trên IDE Keil uVision5, sử dụng thư viện STM32 HAL, sau khi lập trình và nạp code vào kit, phần mềm Eltima Serial Port Monitor được sử dụng để hiển thị dữ liệu truyền nhận.
Thư viện STM32 HAL
Đầu tiên chúng ta cần download thư viện STM32 HAL tại đây. Sau khi download và giải nén chúng ta được hai thư mục:

  • 00-HAL_DRIVERS
  • 00-STM32_LIBRARIES

Linh kiện sử dụng

Sơ đồ đấu dây

Code C

Download project Keil uVision5 tại đây và giải nén vào thư muc chứa thư viện HAL

Video demo

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.