Vẽ giản đồ Bode từ dữ liệu thực nghiệm bằng Matlab Bình luận

Giới thiệu

Bài viết này sẽ hướng dẫn xử lý và lọc sơ bộ tín hiệu trước khi tính toán và vẽ giản đồ Bode. Giả sử tiến hành khảo sát hệ thống với thời gian lấy mẫu 0.01s, tín hiệu ngõ vào và ngõ ra đo được có dạng như trong bảng dưới. Sau mỗi lần khảo sát, dữ liệu được lưu vào file data.mat. Sau nhiều lần các dữ liệu được lưu vào file data1.mat, data2.mat … Các file dữ liệu mẫu download ở cuối bài viết.

Times Input Ouput
0 0 0.5000
0.0100 0.6909 0.9618
0.0200 1.0065 0.9001
0.0300 0.7767 0.3506
0.0400 0.1292 -0.3846

Kiểm tra dữ liệu

Dùng hàm plot để vẽ đồ thị tín hiệu thô, qua đó có đánh gia sơ bộ

Kết quả:

Tín hiệu thô
Tín hiệu thô

Bộ lọc butterworth

Giới thiệu bộ lọc butterworth: (đang cập nhật)

Kết quả:

Tín hiệu sau khi lọc
Tín hiệu sau khi lọc

Vẽ giản đồ Bode

Kết quả:

Plot bode from experimental data
Plot bode from experimental data

Viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.