STM32 GNU MCU Eclipse – LCD HD44780

Giới thiệu

Bài viết này sẽ lập trình LCD HD44780 trên kit STM32F4 Discovery với bộ công cụ GNU MCU Eclipse.
Một số tính năng của thư viện HD44780 sử dụng trong ví dụ này:

 • Giao tiếp với LCD ở chế độ 4bit
 • Hỗ trợ nhiều kích thước LCD sử dụng chip HD44780
 • Hiển thị được 8 ký tự đặc biệt
 • Hiển thị con trỏ của LCD (cursor blinking)
 • Tự dộng dịch dữ liệu trong ramShift content in ram left/right
 • Tự động xuống dòng, khi có ký tự \n, \r hoặc \n\r

Software và Hardware sử dụng

Sơ đồ đấu dây

 • GND – GND
 • VCC – +5V
 • V0 – Biến trở
 • RS – PB2
 • RW – GND
 • E – PB7
 • D4 – PC12
 • D5 – PC13
 • D6 – PB12
 • D7 – PB13
 • A – +3V3
 • K – GND

Kết quả


Code main.c

Tiến Anh

Xin chào, tôi là Tiến Anh. Nội dung trên blog này là những chia sẽ kiến thức của tôi với hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người.

You may also like...

Trả lời